Віртуальні виставки
ЛІТЕРАТУРА ПРО МЕДИЦИНУ ТА ЛІКАРІВ

 

Історія медицини / С. А. Верхратський. - К. : Здоров'я, 2011. - 352 с.

У книзі провідного історика медицини С. Верхратського висвітлені етапи розвитку медичної науки від стародавніх часів до кінця ХХ століття. Велику увагу приділено внеску українських учених-медиків. Окремі розділи присвячені медичній допомозі на Запорізькій Січі, на західноукраїнських землях.

Описані принципи цехової медицини, діяльність перших міських та повітових лікарів, перших лікарень в Україні, роль Києво-Могилянської академії у підготовці українських учених тощо.

 

Подорож у минуле медицини / О. А. Грандо ; Центральний музей медицини України. - К. : РВА "Тріумф", 1995. - 176 с.

У книзі розповідається про Центральний музей медицини України, в якому відображена багата історико-медична спадщина України, про нові підходи до побудови музейної експозиції. Книга містить також нариси про деяких видатних вчених-медиків України, спогади автора про медичну діяльність у роки другої світової війни. На закінчення наведено вислови великих людей про історію, життєву мудрість і медицину.

 

Основи історії медицини, фармації та медсестринства (з елементами медичної етики та деонтології) : [навч. посіб] / В. І. Білоус, В. В. Білоус, В. Е. Кардаш. - Чернівці : Місто, 2011. - 320 с.

В книзі цікаво, у питаннях та відповідях, з елементами медичної етики і деонтології послідовно висвітлена історія зародження і розвитку медицини та лікувального мистецтва від первісних часів до сьогодення. Повчально показана роль в історії медицини та лікувального мистецтва релігії, знакових історичних подій, видатних особистостей (Гіппократа, Галена, Авіценни, Парацельса та інших). Зміст книги максимально наближений до навчальної програми і забезпечує вивчення історії медицини, фармації і медсестринства у медичних та фармацевтичних навчальних закладах всіх рівнів акредитації. Неодмінно привернуть увагу «Додатки» (VII розділ книги), в яких наведена корисна медикам і фармацевтам інформація з історії емблем медицини, історії земської медицини, фрагменти з праць Галена, М.Ломоносова, перелік всіх лауреатів Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини і відповідні їм дані з протоколів Нобелівського комітету, Клятва Гіппократа, Женевська декларація (міжнародна клятва лікарів), Клятва лікаря, Клятва медичної сестри, Гімн студентів. Книга буде цікава як студентам, так і лікарям, фармацевтам, молодшим медичним і фармацевтичним спеціалістам та всім, хто захоплюється історією і любить цю добру та призначену для душі науку.

 

Історія української медицини в датах та іменах / Я. В. Ганіткевич ; Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського НАН України. Львів. від-ня, Всеукр. лікарське т-во. - Л. : [б.в.], 2004. - 368 с.

У книзі подано матеріали про розвиток і становлення української медицини та фармації від найдавніших часів до 2000 року. Наведено дані про медицину княжих часів, козацької держави; про монастирську, народну та цехову медицину. Відображено початки сучасної наукової медицини на українських землях, яку започаткували лікарі, випускники європейських університетів та медичного класу Києво-Могилянської академії. Подано дані про лікарів різних національностей, які працювали в Україні. Максимально повно представлено замовчувані за часів тоталітаризму події та факти з розвитку української наукової медицини в Галичині, у роки Визвольних змагань, в УНР та ЗУНР; матеріали про діяльність українських лікарів і вчених у період "українського ренесансу" 1920-х років, яких пізніше повністю викреслено з радянської медицини. Наведено основні дані про досягнення та упущення української радянської медицини та її представників. Подано статистичні дані за різні роки про стан охорони здоров'я, рух населення, демографічні показники, в тому числі маловідомі, які раніше не публікувалися. Наведено інформацію про видатних лікарів-українців, що працювали за межами України під час російського, австро-угорського та польського панування, про еміграцію 1920-х та 1940-х років, створення у діаспорі українських лікарських організацій та їх діяльність, зокрема про гуманітарну допомогу Україні. Представлено основні матеріали про медицину і фармацію у незалежній Україні.

Розрахована на викладачів і студентів медичних університетів і академій, істориків медицини і фармації та істориків української науки, на широке коло лікарів і науковців, а також на читачів, яких цікавлять проблеми відродження української науки і культури.

 

Медицина ХХ століття в постатях : до 100-річчя Нобелівської премії : біограф. довід. / В. П. Пішак, С. С. Бачок, Б. С. Кушнір. - Чернівці : БДМА, 2001. - 191 с.

Ювілейне видання містить короткі відомості про життя та наукову діяльність вчених, чиї досягнення були удостоєні Нобелівської премії з біології та медицини за період з 1901 по 2000 роки. До книги поміщено фотографії цих вчених. У додатках міститься коротка інформація про Нобелівських лауреатів в інших галузях, котрі мали вплив на розвиток фізіології та медицини. Довідник буде корисним для студентів медичних та біологічних вищих навчальних закладів, викладачів біологічних наук та усіх, хто виявляє цікавість до вивчення історії науки взагалі та, зокрема, фізіології і медицини.

 

Визначні імена в історії української медицини / О. А. Грандо ; Центральний музей медицини України. - К. : Тріумф, 1997. - 336 с.

У книзі подано інформацію про наукову і практичну діяльність близько 200 українських лікарів і учених-медиків 18–20 ст. Книга має два розділи. Перший — містить короткі відомості з історії медицини в Україні. Матеріал у другому розділі "Персоналії" до 19 ст. подано за хронологією в алфавітному порядку, а з середини 19 ст. — матеріали про учених-медиків згруповано з урахуванням медичних спеціальностей. У додатках вміщено "Хронологічну таблицю" (с. 312–332) та "Іменний покажчик" (с. 333–335). Видання розраховано на студентів, науковців та лікарів.

 

Українські лікарі-вчені першої половини ХХ століття та їхні наукові школи : біографічні нариси та бібліографія / Я. Ганіткевич ; Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського НАН України. Львів. від-ня, Всеукр. лікарське т-во. - Л. : [б.в.], 2002. - 544 с.

В книзі подано 40 біографічних нарисів про українських лікарів-учених, які працювали у першій половині ХХ ст., але не були представлені в історії медицини УРСР. Найбільш повно висвітлена діяльність лікарів-науковців у період української національної революції, в УНР, а також під час “українського ренесансу” в 20-х і на початку 30-х років. Більшість вчених (31) працювали в Києві, заснували перші українські науково-медичні школи з хірургії, акушерства, офтальмології, оториноларингології, дерматології, гігієни, патологічної анатомії, мікробіології та ін. В основу книги покладені матеріали колишніх спецфондів бібліотек України, архівні дані та діаспорна література. Бібліографія охоплює близько 1100 праць вчених та понад 500 джерел літератури про них.
 

Коментарі

Популярні публікації